Klachtenregeling

Klachtenregeling

Voor Talent Primair en al haar scholen is het verplicht een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is bedoeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leerlingen en personeelsleden van de stichting. Wij onderscheiden 2 soorten klachten:

  • Klachten b.t. pedagogisch en didactisch handelen of van algemene aard.
    Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de groepsleerkracht van uw kind. Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, dan kunt u terecht bij de directie. Mocht u voor uw gevoel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt u contact opnemen met de interne contactpersonen van de school, te weten Yvonne Vogelezang.Zij zullen u eventueel ook verder helpen naar de klachtencommissie waar de stichting bij aangesloten is, zie de link. De school hanteert bij dit alles de klachtenregeling die op school ter inzage ligt. Uiteraard wil de school in eerste instantie zelf eventuele vragen of klachten met u oplossen.
  • Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs.
    De school doet haar uiterste best elk kind optimale veiligheid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook voor haar medewerkers. Op school zijn gedragsregels waar iedereen zich aan dient te houden. In het kader hiervan besteden wij ook aandacht aan het vóórkomen van seksuele intimidatie. Bij seksuele intimidatie hebben kinderen last van opmerkingen over hun uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen, van blikken met seksuele bijbedoeling. Niet ieder kind dat zich seksueel geïntimideerd voelt, heeft hierop een afdoend antwoord. Gevoelens van angst en schaamte over een confrontatie met seksuele intimidatie kunnen het plezier in school overschaduwen. De school vindt het belangrijk om kinderen te beschermen tegen seksuele intimidatie. Als er problemen zijn op dit gebied of als deze gesignaleerd worden moeten er op school één of meerdere aanspreekpunten zijn, te weten bovengenoemde contactpersonen. Deze interne contactpersonen horen uw klacht aan en zullen u doorverwijzen; zij lossen uw klacht echter niet op. Wanneer u met één van deze mensen gaat praten, wordt er uiteraard vertrouwelijk met de informatie omgegaan. In overleg met u wordt bepaald welke stappen zullen worden ondernomen, gedurende de hele procedure.

Bij alle soorten klachten kunnen de interne contactpersonen overleggen met de externe vertrouwenspersonen van Talent Primair, mevrouw Marjon ten Heggeler en de heer drs. Harry Kelderman, werkzaam bij CED-Groep. Zowel interne contactpersonen als ouders kunnen op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.00 uur bellen. Bij afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwenspersoon is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij CED-Groep beschikbaar. Ook kunt u terecht bij de externe vertrouwensinspecteur.

N.B. De interne contactpersonen hebben meldplicht bij het bevoegd gezag bij vermoeden van seksuele intimidatie.