medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Samenwerking met de Medezeggenschapsraad (MR) en de GMR
MR
Iedere school hoort een medezeggenschapsraad te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat zij op de hoogte zijn van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. De MR weet hoe de school ervoor staat. De MR is een belangrijke gesprekspartner, zo heeft de MR over bepaalde onderwerpen instemmingsrecht en voor andere onderwerpen adviesrecht. Via de MR kunnen ouders en verzorgers meedenken en hun mening laten horen over de ontwikkeling van het onderwijs.

GMR
De MR zorgt ook voor een afvaardiging naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is de medezeggenschapsraad van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Talent Primair), waarbij De Gouden Kraal is aangesloten. Hier wordt het schooloverstijgende beleid van de scholen gezamenlijk geformuleerd en geaccordeerd. Alle scholen van Talent Primair zijn vertegenwoordigd in de GMR.

OPENBAAR
De MR vergadert ongeveer 7 keer per schooljaar en indien gewenst worden extra vergaderingen gehouden. De vergaderingen zijn openbaar. Zowel ouders als personeel zijn welkom om de vergadering bij te wonen en kunnen zelf onderwerpen aandragen via één van de MR-leden. De onderwerpen moeten een gemeenschappelijk schoolbelang hebben.

Voor De Gouden Kraal nemen de volgende personen zitting in de MR:

Oudergeleding:
Sharon Prins
Sabrina Meijn
Sanne Heinsman-Frantzen

Leerkrachtgeleding:
Monique Bruijn
Birgit van Urk
Anneke Hartong