TALENT PRIMAIR

Talent Primair

Bestuursinformatie

Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: ‘Talent Primair’.

Het College van Bestuur van Talent Primair bestaat uit twee personen, de heer R. Hoogendoorn is voorzitter en mevrouw F.H. Hooglandt is lid van het CvB.
Verdere informatie over de stichting kunt u vinden op de website.

Op de scholen van de Talent Primair voeren de directeuren van de scholen integraal management uit. Op Montessorischool De Gouden Kraal wordt de schoolleiding uitgevoerd door Sjoerd Koelewijn, locatiedirecteur en Bart van der Vlist, meerscholendirecteur.

Toezicht
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal zeven leden.

GMR

Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding en 11 oudergeleding.

De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Tot slot is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair.

Koers Talent Primair
Talent Primair staat voor: met plezier en onderzoekend reflecteren op en bouwen aan het onderwijs. Alles is erop gericht om modern alsook gedegen onderwijs aan onze kinderen te bieden. We maken dit mogelijk door professionals die met plezier bezig zijn met hun vak en die onderzoekend zijn naar verbetering. Bij Talent Primair staat de leerling centraal. Daarnaast zetten we nadrukkelijk de leraar centraal. Het vakmanschap van de leraar is voorwaardelijk voor het plezier dat kinderen in leren krijgen. 

De missie en kernwaarden van Talent Primair zijn samengevat in onze kernzinnen:

Wij zien ieder kind en met elkaar de wereld om ons heen
Wij activeren de zin tot leren
Wij geven kinderen een gedegen basis en dragen ze uit
Wij gaan ontspannen en creatief om met de snel veranderende wereld
Wij werken samen om te komen tot groei
Wij zijn voortdurend nieuwsgierig naar vernieuwing en verbetering
Wij zijn trots op onze talenten en vakbekwaamheid

Onze speerpunten tot 2024 zijn:
Passend onderwijs: de basis op orde
Op al onze scholen is de basisondersteuning van hoog niveau en per school aangepast aan wat hun leerlingen aankunnen en uitdaagt. Dit geldt dus ook voor onze hele begaafde leerlingen. 

Toerusten voor de toekomst
Niemand weet hoe de toekomst eruit precies uitziet en welke vaardigheden dit van onze kinderen verwacht. Wat we wel weten is dat basisvaardigheden zoals taal en rekenen belangrijk blijven. Daarnaast zal kennis zich snel en voortdurend ontwikkelen. Onze kinderen zullen het dus vooral leuk moeten vinden om te blijven leren. Tot slot willen we onze leerlingen meegeven waarom zij behoedzaam met onze aarde moeten omgaan.

Zorg voor ons personeel: binden, boeien en stimuleren
Onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van onze leerkrachten. Professionele aandacht is van groot belang om hen met plezier en deskundigheid hun vak uit te laten oefenen. We gaan investeren in ons werkgeverschap om onze huidige leerkrachten aan ons te binden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leerkrachten.

Communicatie: delen wat ons enthousiast en trots maakt.
We zijn trots op onze scholen en op het onderwijs wat we daar geven. We gaan daar zelfbewust over vertellen. We delen mooie, inhoudelijke verhalen over ons onderwijs waarmee we elkaar en de buitenwereld inspireren.

Onderdeel in de keten
We willen kinderen een doorgaande lijn bieden in hun ontwikkeling. Die start dus niet bij groep 1 en eindigt niet bij groep 8. We werken samen met onze ketenpartners (kinderopvang en voortgezet onderwijs) om te zorgen dat kinderen zich vloeiend kunnen ontwikkelen.

ICT: leuk, handig en noodzakelijk voor de toekomst
De techniek staat er. We gaan zoeken naar de beste manieren om die te verbinden aan de inhoud van het onderwijs.

Kwaliteitszorg en -cultuur: een reflectieve dialoog
We hebben goede systemen voor kwaliteitszorg. Die gaan we nog beter voor ons laten werken. Onze kwaliteitszorg levert ons de gegevens om onszelf steeds te bevragen hoe goed we het doen en waar het nog beter of anders kan. Het daagt ons uit tot zinvolle innovaties. 

Geld en gebouwen
Financieel staan we er gezond voor. Daar blijven we op koersen. Onze begrotingen zijn beleidsrijk. Dat wil zeggen ze zijn erop gericht om onze ambities te verwezenlijken.

Bovenstaande koers van Talent Primair koppelen wij als school  aan de eigen schoolontwikkeling. Op deze manier zijn we verbondenheid met de andere scholen uit onze stichting en zijn we tegelijkertijd autonoom in onze eigen ontwikkeling.