Onze groepen

In de onderbouw zijn Birgit van Urk en Monique Bruijn de leerkrachten. Iedere ochtend starten we in de kring. We beginnen met een kringactiviteit. We nemen de dag door, bekijken de tijdlijn en benoemen het seizoen. We tellen, wegen, meten of  hebben activiteiten met rijmen, de letter van de week, een  Kwink les ( voor de sociaal emotionele vorming) Engels en lesjes met het Montessorimateriaal. Hierna gaan de kinderen aan het werk. Tijdens het werken worden lesjes gegeven door de leerkracht. We werken met aandacht, het sleutelwoord in onze groep. Naast het werken besteden we veel tijd aan knutselactiviteiten en vrij spel, zoals bouwen en spelen in een themahoek.

Eenmaal in de twee weken krijgen de kinderen een kosmische les. Verwondering opwekken voor de wereld om ons heen is daarbij een belangrijk doel. De kinderen hebben een levendige fantasie, die we stimuleren door hogere orde vragen. De kinderen krijgen eenmaal per week een gymles van onze vakleerkracht Pascal. De kinderen zijn zeer enthousiast over deze gymlessen. Ze leren veel door de verscheidenheid aan activiteiten. We merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen door deze lessen. De muziekles wordt verzorgd door Liza. Zij geeft inspirerende muzieklessen. Ze maakt veel gebruik van muziekinstrumenten en bewegingen. De kinderen kijken erg naar deze lessen uit. Natuurlijk spelen wij ook veel buiten. Dit is goed voor de motorische ontwikkeling en voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij werken in de onderbouw aan de einddoelen. Deze doelen maken we zichtbaar op de doelenmuur. Op deze manier worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. De weekdoelen delen wij met de ouders, zodat zij op de hoogte zijn wat hun kinderen op school gaan leren en die dag hebben gedaan. De leerkrachten noteren de behaalde doelen in het aftekensysteem.

Groep 1/2

 

Groep 1/2

 

In de onderbouw zijn Birgit van Urk en Monique Bruijn de leerkrachten. Iedere ochtend starten we in de kring. We beginnen met een kringactiviteit. We nemen de dag door, bekijken de tijdlijn en benoemen het seizoen. We tellen, wegen, meten of  hebben activiteiten met rijmen, de letter van de week, een  Kwink les ( voor de sociaal emotionele vorming) Engels en lesjes met het Montessorimateriaal. Hierna gaan de kinderen aan het werk. Tijdens het werken worden lesjes gegeven door de leerkracht. We werken met aandacht, het sleutelwoord in onze groep. Naast het werken besteden we veel tijd aan knutselactiviteiten en vrij spel, zoals bouwen en spelen in een themahoek.

Eenmaal in de twee weken krijgen de kinderen een kosmische les. Verwondering opwekken voor de wereld om ons heen is daarbij een belangrijk doel. De kinderen hebben een levendige fantasie, die we stimuleren door hogere orde vragen. De kinderen krijgen eenmaal per week een gymles van onze vakleerkracht Pascal. De kinderen zijn zeer enthousiast over deze gymlessen. Ze leren veel door de verscheidenheid aan activiteiten. We merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen door deze lessen. De muziekles wordt verzorgd door Liza. Zij geeft inspirerende muzieklessen. Ze maakt veel gebruik van muziekinstrumenten en bewegingen. De kinderen kijken erg naar deze lessen uit. Natuurlijk spelen wij ook veel buiten. Dit is goed voor de motorische ontwikkeling en voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wij werken in de onderbouw aan de einddoelen. Deze doelen maken we zichtbaar op de doelenmuur. Op deze manier worden kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. De weekdoelen delen wij met de ouders, zodat zij op de hoogte zijn wat hun kinderen op school gaan leren en die dag hebben gedaan. De leerkrachten noteren de behaalde doelen in het aftekensysteem.

Deze groep bestaat uit 6 leerlingen in groep 4 en 19 leerlingen in groep 3. Wim Malestein werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en Mariska Bernardt is er op woensdag. We starten de dag door eerst te bespreken wat we die dag gaan doen en wat er van de kinderen verwacht wordt. Daarna is er altijd een afwisseling van activiteiten met instructies en zelfstandig werken. De combinatie van deze twee leerjaren vormt wel een eenheid. Dit wordt mede tot stand gebracht door de sociale vaardigheidslessen van de methode Kwink waar we in alle groepen mee werken. De instructies worden per leerjaar op 3 niveau’s gegeven zodat de kinderen die het nodig hebben verlengde instructie krijgen en als ze minder instructie nodig hebben sneller aan de verwerking kunnen beginnen. Zo kan elk kind op zijn eigen niveau de lessen volgen en verwerken.

Groep 3 leert lezen met de methode Lijn 3. In deze methode wordt behalve lezen ook woordenschat en spelling aangeboden aan de hand van 12 thema’s. De kinderen werken enthousiast met deze methode. Voor het rekenen werken ze oa met de methode Wereld in Getallen. Verder worden er voor groep 4 lessen gegeven van Staal spelling en Staal taal en voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. Naast het werken met de methodes besteden we zoveel mogelijk aandacht aan het werken met de montessorimaterialen. Met Kosmisch onderwijs voor 3 en 4 samen, worden verschillende onderwerpen behandeld waar kinderen op diverse manieren een verwerking over maken. Dit kan variëren van het doen van een onderzoekje tot het uitvoeren van een creatieve opdracht. Ook hebben we elke week muziek en gym van een vakleerkracht. Schoolzwemmen doen we om de week een uur in zwembad De Meent. Groep 3 en 4 is een goede combinatie waar de kinderen veel oppikken van alle instructies die gegeven worden, ook al zitten ze in een ander leerjaar. Tevens leren ze veel van elkaar door samen te werken en elkaar te helpen. 

Kortom, het is een hele fijne en gezellige groep om mee te werken.

Groep 3/4

 

Groep 4/5

 

In groep 4-5 is Kim Abdoelhak de vaste leerkracht voor 4 dagen per week, maandag t/m donderdag. De vrijdag wordt ingevuld door Jakobien Vos (Intern begeleider). We starten de dag door eerst te bespreken wat we die dag zullen doen en wat er van de kinderen verwacht wordt deze dag. Daarna is er altijd een afwisseling van activiteiten met instructies en zelfstandig werken. De instructies worden meestal gegeven aan een klein deel van de groep terwijl de rest van de kinderen zelfstandig aan het werk is. Hierbij wordt goed gekeken naar de behoeften van het kind (meer of minder instructie, niveau verschillen etc…) Tussen de instructies door loopt de leerkracht hulp rondes om de kinderen die kleine vragen hebben verder te helpen. (Grotere vragen worden weer meegenomen in een nieuwe instructie ronde.) Enkele instructies vinden klassikaal plaats. Dat zijn creatieve lessen, kosmisch onderwijs en de kwink lessen (lessen voor sociaal emotionele ontwikkeling). Ook daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een kind en zo nodig aanpassingen gedaan in niveau. Muziek- en gymlessen worden gegeven door een vakdocent. 

Kinderen oefenen in meer en mindere mate zelfstandig aan de hand van de gekregen instructies (afhankelijk van de behoefte van het kind). Daarnaast is er voor elk kind mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Bijvoorbeeld in het werken met Montessori materialen, het maken van een werkstuk, een eigen bedacht onderzoek doen nav de lessen kosmisch onderwijs, verhalen schrijven etc. Het werk wat er gedaan wordt is afwisselend op papier, uit boeken of op de computer.

In onze groep 6-7 zitten 28 kinderen, waarvan 20 kinderen in groep 6 en 8 kinderen in groep 7. De leerkrachten zijn Sophie Ensink en Marleen Matulewicz. Sophie werkt op maandag en dinsdag. Marleen werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. In de groep staat open- en eerlijkheid centraal. We stimuleren de kinderen tot zelfstandigheid en het mede verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces. In geplande kindgesprekken en looprondes tijdens het zelfstandig werken geven we de leerlingen feedback op dit proces. Dit schooljaar gaat de groep op schoolkamp. Een traditie en hoogtepunt voor veel kinderen waarin het versterken van de groepsvorming centraal staat. In groep 7 krijgen de kinderen in de tweede helft van het schooljaar een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Ter ondersteuning van het voorlopig advies, wat gebaseerd wordt op observaties in de les, leeropbrengsten en motivatie, maken de kinderen in groep 7 een methode onafhankelijke test. Ook de uitslag hiervan wordt meegenomen in het voorlopig advies. In april legt groep 7 het praktisch fietsexamen af in samenwerking met de gemeente Huizen en Veilig Verkeer Nederland. In de periode daarvoor maken zij een theorietoets op school. Dagelijks is er voor elk kind aandacht voor rekenen en spelling. Iedere week zijn er verschillende lessen ingepland voor begrijpend lezen, taal, creatieve opdrachten, Engels, topografie, kosmisch onderwijs, schrijflessen en verkeersles. Muziek en bewegingsonderwijs krijgen de kinderen van vakleerkrachten. Claudia geeft op maandag en donderdag om de week gym en Liza geeft op vrijdag muziekles. Om de week wordt een les sociale vaardigheden gegeven. Gedurende de hele week bestaat de mogelijkheid om extra (uitdagende) opdrachten te maken. Deze opdrachten kunnen worden aangeboden door de leerkracht of kunnen door de kinderen zelf worden gekozen. Het extra werk is voor ieder kind toegankelijk en beslaat diverse gebieden (rekenen, taal/tekstbegrip, creatief, muziek, schrijfopdrachten, natuur, techniek, etc.). In de kindgesprekken tussen de leerkracht en kind wordt besproken wat ze verwachten van de leerkracht en het lesaanbod en waar ze extra aandacht aan willen besteden. Bij een aantal vakken en opdrachten wordt gebruik gemaakt van Chromebooks. Met de kinderen wordt besproken wat wel en niet gewenst is met het gebruik van internet en sociale media. In de loop van het schooljaar geven de kinderen boekpresentaties en spreekbeurten. In groep 6/7 zijn zij al aardig gewend aan het presenteren voor hun eigen groep. Jaarlijks zijn er projecten waaraan de groep (al of niet in schoolbreed verband) deelneemt.

Er is in groep 6/7 veel aandacht voor groepsvorming, sociale aspecten en de vorming van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor eigen handelen.

Groep 6/7

 

Groep 7/8

 

In groep 7-8 zitten totaal 29 leerlingen, waarvan 8 leerlingen in groep 7. De leerkrachten zijn Yvonne Vogelezang en Marleen Westerling. In deze groep werken de kinderen op hun eigen niveau. Marleen werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Yvonne op donderdag en vrijdag. Yvonne geeft op dinsdag om de week begeleiding aan Sophie in groep 6/7. 

In groep 7-8 is veel aandacht voor groepsvorming, sociale aspecten en de vorming van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Dagelijks is er aandacht voor rekenen en spelling. Iedere week zijn er verschillende lessen ingepland voor begrijpend lezen, taal, muziek, lichamelijke opvoeding, creatieve opdrachten, Engels, topografie, kosmisch, schrijflessen en verkeersles. De kinderen leren hierbij doelgericht te werken. Tevens besteden we aandacht aan sociale vaardigheden met behulp van de Kwink-lessen. In groep 7-8 krijgen de kinderen de topografie van Europa en De Wereld aangeboden. De leerlingen krijgen muziekles van een vakleerkracht. Er wordt de ene week 1x en de andere week 2x gym gegeven door Claudia de Koff. Bij het kosmisch onderwijs komt om de 10 weken een ander thema aan bod. De leerlingen verwerken het thema op verschillende (creatieve) manieren.

Gedurende de hele week bestaat de mogelijkheid om extra (uitdagende) opdrachten te maken. Deze opdrachten kunnen worden aangeboden door de leerkracht of kunnen door de leerling zelf worden gekozen uit een kieskast, samengesteld uit materialen van de plusgroep. Het extra werk is voor iedere leerling toegankelijk en beslaat diverse gebieden (rekenen, taal/tekstbegrip, creatief, muziek, schrijfopdrachten, natuur, techniek, etc.). Bij een aantal vakken en opdrachten wordt gebruik gemaakt van computers bij het verwerken van de les of als naslagwerk. Bij de hoofdvakken is er extra aandacht voor de leerdoelen en het bereiken daarvan. In de loop van het schooljaar geven de kinderen boekpresentaties en spreekbeurten. Jaarlijks zijn er projecten waaraan de groep (al of niet in schoolbreed verband) deelneemt. In april legt groep 7 het praktisch fietsexamen af. In de periode daarvoor maken zij een theorietoets op school. In groep 7 krijgen de leerlingen in de tweede helft van het schooljaar een voorlopig advies voor het VO. Ter ondersteuning van het voorlopig advies maken zij in het betreffende schooljaar een test. 

We bereiden de kinderen van groep 8 voor op de middelbare school. Met elkaar: ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en IB komen we tot een goede schoolkeuze. En niet te vergeten werken we naar het afscheid van deze groep toe met een diner en een musical. Een groot feest!