Onze groepen

In de onderbouw zijn Birgit van Urk en Monique Bruijn de leerkrachten. Iedere ochtend starten we in de kring. We beginnen met een kringactiviteit.We nemen de dag door, bekijken de tijdlijn en benoemen het seizoen. We tellen, wegen, meten of  hebben activiteiten met rijmen, de letter van de week, een Kwink les ( voor de sociaal emotionele vorming) Engels en lesjes met het Montessorimateriaal. Hierna gaan de kinderen aan het werk. Tijdens het werken worden lesjes gegeven door de leerkracht. We werken met aandacht, het sleutelwoord in onze groep. Naast het werken besteden we veel tijd aan knutselactiviteiten en vrij spel, zoals bouwen en spelen in een themahoek.

Op maandagmiddag krijgen de kinderen een kosmische les. Verwondering opwekken voor de wereld om ons heen is daarbij een belangrijk doel. De kinderen hebben een levendige fantasie, die we stimuleren door hogere orde vragen. Op dinsdagmiddag hebben we gym. De les wordt gegeven door Pascal, onze sportcoach. De kinderen zijn zeer enthousiast over deze gymlessen. Ze leren veel door de verscheidenheid aan activiteiten. We merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen door deze lessen. Op donderdag hebben we muziekles van Liza. Zij geeft inspirerende muzieklessen. Ze maakt veel gebruik van muziekinstrumenten en bewegingen. De kinderen kijken erg naar deze lessen uit.

Natuurlijk spelen wij ook veel buiten. Dit is goed voor de motorische ontwikkeling en voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

Groep 1/2

 

Groep 1/2

 

In de onderbouw zijn Birgit van Urk en Monique Bruijn de leerkrachten. Iedere ochtend starten we in de kring. We beginnen met een kringactiviteit.We nemen de dag door, bekijken de tijdlijn en benoemen het seizoen. We tellen, wegen, meten of  hebben activiteiten met rijmen, de letter van de week, een Kwink les ( voor de sociaal emotionele vorming) Engels en lesjes met het Montessorimateriaal. Hierna gaan de kinderen aan het werk. Tijdens het werken worden lesjes gegeven door de leerkracht. We werken met aandacht, het sleutelwoord in onze groep. Naast het werken besteden we veel tijd aan knutselactiviteiten en vrij spel, zoals bouwen en spelen in een themahoek.

Op maandagmiddag krijgen de kinderen een kosmische les. Verwondering opwekken voor de wereld om ons heen is daarbij een belangrijk doel. De kinderen hebben een levendige fantasie, die we stimuleren door hogere orde vragen. Op dinsdagmiddag hebben we gym. De les wordt gegeven door Pascal, onze sportcoach. De kinderen zijn zeer enthousiast over deze gymlessen. Ze leren veel door de verscheidenheid aan activiteiten. We merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen door deze lessen. Op donderdag hebben we muziekles van Liza. Zij geeft inspirerende muzieklessen. Ze maakt veel gebruik van muziekinstrumenten en bewegingen. De kinderen kijken erg naar deze lessen uit.

Natuurlijk spelen wij ook veel buiten. Dit is goed voor de motorische ontwikkeling en voor de sociaal emotionele ontwikkeling.

 

In groep 3-4 is Kim Abdoelhak de vaste leerkracht voor 4 dagen per week, maandag t/m donderdag. De vrijdag wordt ingevuld door Anneke Hartong (ook leerkracht in groep 4/5) 

We starten de dag door eerst te bespreken wat we die dag zullen doen en wat er van de kinderen verwacht wordt deze dag. Daarna is er altijd een afwisseling van activiteiten met instructies en zelfstandig werken. 

De instructies worden meestal gegeven aan een deel van de groep terwijl de rest van de kinderen zelfstandig aan het werk is. Hierbij wordt goed gekeken naar de behoeften van het kind (meer of minder instructie, niveau verschillen etc…) Dit betreft de vakken: lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen, taal en schrijven. Andere instructies doen we met de gehele groep. Dat zijn creatieve lessen, kosmisch onderwijs, Engels, kwink lessen (lessen voor sociaal emotionele ontwikkeling), gym en muziek . Ook daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden van een kind en zo nodig aanpassingen gedaan in niveau. Muziek- en gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Daarnaast bezoeken we 1 keer per twee weken het zwembad voor zwemles.

Kinderen oefenen in meer en mindere mate zelfstandig aan de hand van de gekregen instructies (afhankelijk van de behoefte van het kind) Daarnaast is er voor elk kind mogelijkheid om vrije keuzes te maken. Bijvoorbeeld het maken van een werkstuk, een eigen bedacht onderzoek doen nav de lessen kosmisch onderwijs, werken met montessori materialen. Het werk wat er gedaan wordt is afwisselend op papier of op de computer.

Groep 3/4

 

Groep 4/5

 

Deze groep bestaat uit 14 leerlingen in groep 5 en 10 leerlingen in groep 4.  Op maandag, dinsdag en vrijdag is Nicole Roest de vaste leerkracht en op woensdag en donderdag staat Anneke Hartong voor de groep. Het is nu voor het derde jaar dat de kinderen bij elkaar zitten. Ze kennen elkaar goed en het is een hele hechte groep geworden. Ondanks dat het 2 leerjaren bij elkaar zijn, is het een eenheid.

We starten de dag door eerst te bespreken wat we gaan doen en wat er van de kinderen verwacht wordt deze dag. Daarna is er altijd een afwisseling van activiteiten met instructies en zelfstandig werken. De instructies worden meestal gegeven aan een deel van de groep terwijl de rest van de kinderen zelfstandig aan het werk is. Hierbij wordt goed gekeken naar de behoeften van het kind (meer of minder instructie, niveau verschillen etc…) Dit betreft de vakken: rekenen, spelling ,begrijpend lezen, Engels, schrijven. Naast het werken met methodes werken de kinderen zoveel mogelijk met de montessorimaterialen. Andere instructies doen we met de gehele groep. Dat zijn creatieve lessen, kosmisch onderwijs, taal, gym en muziek. Voor sociaal emotionele ontwikkeling werken we met de methode Kwink.  De muziek- en gymlessen worden gegeven door een vakdocent. Groep 4 heeft om de week schoolzwemmen in zwembad De Meent.

Met de kosmische lessen  hebben de kinderen regelmatig keuze uit verschillende werkvormen,  zoals het maken van een werkstuk, het doen van een eigen bedacht onderzoek of een presentatie of een werkstuk maken. Ook met de Staal taal lessen kunnen er soms verschillende opdrachten uitgevoerd worden naar keuze. Hierbij kunnen de kinderen van groep 4 en 5 af en toe samenwerken zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. En combinatie van groep 4 en 5 is fijn om mee te werken.

In onze groep 6-7 zitten 28 leerlingen, waarvan 21 leerlingen in groep 6 en 7 leerlingen in groep 7. De leerkrachten zijn Marleen Matulewicz en Sjoerd Koelewijn. Marleen werkt op maandag, dinsdag en donderdag om de week en op vrijdag. Sjoerd werkt op woensdag en donderdag om de week. In de groep staat open- en eerlijkheid centraal. We stimuleren de leerlingen tot zelfstandigheid en het mede verantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces. In geplande kindgesprekken en looprondes tijdens het zelfstandig werken geven we de leerlingen feedback op dit proces. Van 30 september tot en met 4 oktober gaat onze groep samen met groep 7-8 op schoolkamp naar Ermelo. Een traditie en hoogtepunt voor veel leerlingen waarin het versterken van de groepsvorming centraal staat. In groep 7 krijgen de leerlingen in de tweede helft van het schooljaar een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Ter ondersteuning van het voorlopig advies, wat gebaseerd wordt op observaties in de les, leeropbrengsten en motivatie, maken de leerlingen in groep 7 een methode onafhankelijke test. Ook de uitslag hiervan wordt meegenomen in het voorlopig advies. In april legt groep 7 het praktisch fietsexamen af in samenwerking met de gemeente Huizen en Veilig Verkeer Nederland. In de periode daarvoor maken zij een theorietoets op school. Dagelijks is er voor elke leerling aandacht voor rekenen en spelling. Iedere week zijn er verschillende lessen ingepland voor begrijpend lezen, taal, muziek, lichamelijke opvoeding, creatieve opdrachten, Engels, topografie, kosmisch onderwijs, schrijflessen en verkeersles. Om de week wordt een les sociale vaardigheden gegeven. Gedurende de hele week bestaat de mogelijkheid om extra (uitdagende) opdrachten te maken. Deze opdrachten kunnen worden aangeboden door de leerkracht of kunnen door de leerling zelf worden gekozen. Het extra werk is voor iedere leerling toegankelijk en beslaat diverse gebieden (rekenen, taal/tekstbegrip, creatief, muziek, schrijfopdrachten, natuur, techniek, etc.).  In de kindgesprekken tussen de leerkracht en leerling wordt besproken wat ze verwachten van de leerkracht en het lesaanbod en waar ze extra aandacht aan willen besteden. Bij een aantal vakken en opdrachten wordt gebruik gemaakt van Chromebooks. Met de leerlingen wordt besproken wat wel en niet gewenst is met het gebruik van internet en sociale media. In de loop van het schooljaar geven de kinderen boekpresentaties en spreekbeurten. In groep 6/7 zijn zij al aardig gewend aan het presenteren voor hun eigen groep. Jaarlijks zijn er projecten waaraan de groep (al of niet in schoolbreed verband) deelneemt.
Er is in groep 6/7 veel aandacht voor groepsvorming, sociale aspecten en de vorming van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor eigen handelen.

Groep 6/7

 

Groep 7/8

 

In groep 7-8 zitten totaal 28 leerlingen, waarvan 9 leerlingen in groep 7. De leerkrachten zijn Yvonne Vogelezang en Marleen Westerling. In deze groep werken de kinderen op hun eigen niveau. Marleen werkt op maandag, dinsdag en woensdag om de week. Yvonne op woensdag om de week, donderdag en vrijdag. Marleen verzorgt op donderdag de RT voor een aantal kinderen. Er is veel aandacht voor groepsvorming, sociale aspecten en de vorming van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor eigen handelen.

Dagelijks is er aandacht voor rekenen en spelling. Iedere week zijn er verschillende lessen ingepland voor begrijpend lezen, taal, muziek, lichamelijke opvoeding, creatieve opdrachten, Engels (per leerjaar om de week), topografie, kosmisch, schrijflessen en verkeersles. Tevens besteden we aandacht aan sociale vaardigheden met behulp van de Kwink-lessen. In groep 7-8 krijgen de kinderen de topografie van De Wereld aangeboden. De leerlingen krijgen muziekles van een vakleerkracht. Er wordt de ene week 1x en de andere week 2x gym gegeven door Claudia de Koff. De kinderen krijgen kosmisch onderwijs waarbij om de 10 weken een ander thema aan bod komt. De leerlingen verwerken het onderwerp door zelf een onderzoek te doen en te presenteren.

Gedurende de hele week bestaat de mogelijkheid om extra (uitdagende) opdrachten te maken. Deze opdrachten kunnen worden aangeboden door de leerkracht of kunnen door de leerling zelf worden gekozen. Het extra werk is voor iedere leerling toegankelijk en beslaat diverse gebieden (rekenen, taal/tekstbegrip, creatief, muziek, schrijfopdrachten, natuur, techniek, etc.). Bij een aantal vakken en opdrachten wordt gebruik gemaakt van computers bij het verwerken van de les of als naslagwerk. In de loop van het schooljaar geven de kinderen boekpresentaties en spreekbeurten. 

Jaarlijks zijn er projecten waaraan de groep (al of niet in schoolbreed verband) deelneemt. Naast de creatieve lessen in het gewone programma is er 2x in het jaar een workshopcircuit waarbij klasdoorbrekend gewerkt wordt aan een creatief project. Voor kinderen die geïnteresseerd zijn in toneel, drama, musical worden er lessen verzorgd door Rein van Schagen. 

In april legt groep 7 het praktisch fietsexamen af. In de periode daarvoor maken zij een theorietoets op school. In groep 7 krijgen de leerlingen in de tweede helft van het schooljaar een voorlopig advies voor het VO. Ter ondersteuning van het voorlopig advies maken zij in het betreffende schooljaar een test. 

We bereiden de kinderen van groep 8 voor op de middelbare school. Met elkaar: ouders, leerlingen, leerkrachten, directie en IB komen we tot een goede schoolkeuze. En niet te vergeten werken we naar het afscheid van deze groep toe met een diner en een musical. Een groot feest!