Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De kinderen in groep 1 en 2 worden gevolgd door middel van een observatie- en registratiesysteem. Wij gaan uit van de verschillen in de ontwikkeling van leerlingen. We hebben een leerlingvolgsysteem ontwikkeld aan de hand van de leerlijnen.

De groepsleerkracht beoordeelt aan de hand van observaties of de doelen bereikt zijn en maakt daarbij gebruik van de volgende gegevens:

  • Observaties tijdens een les of tijdens vrij spel.
  • Antwoorden naar aanleiding van vragen van de leerkracht.
  • Observaties , bijvoorbeeld tijdens een groepsles.
  • De gemaakte werkjes.
  • Groepsplannen en evaluaties

Twee maal per jaar beoordelen de leerkrachten de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van het expertsysteem ZIEN!, dat onderdeel uitmaakt van ParnasSys.

 Wanneer een kind stagneert in de ontwikkeling, of beneden zijn of haar kunnen werkt, wordt dit besproken door de leerkracht en de intern begeleider. Er worden dan afspraken gemaakt hoe het kind verder begeleid gaat worden. Alle afspraken worden vastgelegd in het digitale leerling dossier in ParnasSys. U wordt hier als ouder uiteraard van op de hoogte gesteld en gehouden. In het zorgplan van onze school staan de procedures hiervoor beschreven.

Vanaf groep 3 toetsen we de vorderingen op het gebied van (voorbereidend) lezen, rekenen en taal twee maal per jaar met landelijke, genormeerde toetsen, ontwikkeld door het CITO.

Daarnaast werken we met de toetsen die bij de lesmethodes horen. Deze zijn vooral bedoeld om te controleren of de kinderen de lesstof van de afgelopen periode voldoende beheersen. De leerkrachten houden de gegevens digitaal bij in het leerling administratiesysteem, ParnasSys.

5.4 Intern begeleider
De Intern begeleider (IB-er) richt zich zowel op de school- en groepsresultaten als op de individuele ontwikkelingen van een kind via ons leerlingvolgsysteem. De IB-er voert gesprekken met de leerkrachten en leerlingen over de ontwikkeling van de kinderen, de sfeer, de resultaten en de uitslagen van de toetsen. Ook onderhoudt de IB-er contacten met ouders en externe instanties.

5.5 Leerlingenbesprekingen
Wij streven te allen tijde naar vooruitgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Mocht de ontwikkeling toch stagneren, dan meldt de leerkracht dit bij de IB-er. Elke leerling wordt ten minste twee keer per jaar, voorafgaand aan de verslagen, besproken in een leerlingbespreking met leerkrachten en de IB-er. Mocht er tijdens deze bespreking ter sprake komen dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft dan wordt hierop actie ondernomen. Ook kan besloten worden advies van derden te vragen. Dat is de taak van de IB-er, Simone Dijkstra-Muis. Hiervoor vragen we altijd eerst toestemming van de ouders.