Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De jonge, vierjarige kleuter die start op onze school, zal gedurende zes weken de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe, schoolse situatie. In die periode zal de leerkracht uw kind observeren en als het nodig is een gesprekje met u aangaan.

De leerlingen van groep 1-2 worden gevolgd door middel van een observatie en registratiesysteem. Wij gaan uit van de verschillen in de ontwikkeling van leerlingen. We hebben aan de hand van leerlijnen minimumdoelen vastgesteld, die na een bepaalde periode bereikt moeten zijn. De groepsleerkracht beoordeelt aan de hand van observaties of de doelen bereikt zijn en maakt daarbij gebruik van de volgende gegevens:

  • Observaties tijdens een les of tijdens vrij spel.
  • Antwoorden naar aanleiding van vragen van de leerkracht.
  • Observaties, bijvoorbeeld tijdens een groepsles.
  • Het gemaakte werk.
  • Groepsplannen en evaluaties.
  • Registratiesysteem.

Twee maal per jaar beoordelen de leerkrachten de sociaal
emotionele ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van het expertsysteem ZIEN! dat onderdeel uitmaakt van ParnasSys en de Succes!Spiegel.

Wanneer een kind stagneert in de ontwikkeling, of beneden zijn of haar kunnen werkt, wordt dit besproken door de leerkracht en de intern begeleider, Jakobien Vos. Er worden dan afspraken gemaakt hoe het kind verder begeleid gaat worden. Alle afspraken worden vastgelegd in het digitale leerling dossier in ParnasSys. U wordt als ouder uiteraard hiervan op de hoogte gesteld. In het zorgplan van onze school staan de procedures hiervoor beschreven. U kunt het zorgplan bij de directie inzien op aanvraag. 

Vanaf groep 3 toetsen we de vorderingen op het gebied van (voorbereidend) lezen, rekenen en taal twee maal per jaar met landelijke, genormeerde toetsen, ontwikkeld door het IEP. De intern begeleider stelt een toetskalender op aan het begin van het schooljaar met daarin de momenten van afname en zorgt ervoor dat de resultaten op de juiste manier worden verwerkt. Daarnaast werken we met de toetsen die bij de lesmethodes horen. Deze zijn vooral bedoeld om te controleren of de leerlingen de lesstof van de afgelopen periode voldoende beheersen. De leerkrachten houden de gegevens digitaal bij in het leerling administratie systeem, ParnasSys.

INTERN BEGELEIDER
De Intern begeleider (IB-er) richt zich zowel op de school- en groepsresultaten als op de individuele ontwikkelingen van een kind via ons leerlingvolgsysteem. De IB-er voert gesprekken met de leerkrachten en leerlingen over de ontwikkeling van de leerlingen, de sfeer, de resultaten en de uitslagen van de toetsen. Ook onderhoudt de IB-er contacten met ouders en externe instanties.

LEERLINGENBESPREKINGEN
Wij streven te allen tijde naar vooruitgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Mocht de ontwikkeling toch stagneren, dan meldt de leerkracht dit bij de IB-er. Elke leerling wordt ten minste twee keer per jaar, voorafgaand aan de verslagen, besproken in een leerlingbespreking met leerkrachten en de IB-er. Mocht er tijdens deze bespreking ter sprake komen dat een leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft dan wordt hierop actie ondernomen. Ook kan besloten worden advies van derden te vragen. Dat is de taak van de IB-er. Hiervoor vragen we altijd eerst toestemming van de ouders.