Eigentijdse lesmethoden

Eigentijdse lesmethoden

ONDERWIJS IN DE ONDERBOUW

Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Bij het onderwijs aan kleuters komen lichamelijke- en zintuiglijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van taal en muziek, het inzicht verwerven in hoeveelheden en getallen en het leren omgaan met elkaar aan bod.

Spelenderwijs leren
Jonge leerlingen leren door te spelen, te ervaren en te “doen”. In de onderbouwgroepen is naast het montessorimateriaal ook bouwmateriaal te vinden en er worden regelmatig afwisselende themahoeken ingericht. Met behulp van het zintuiglijk montessorimateriaal kunnen de leerlingen verschillen en overeenkomsten opmerken, leren ze begrippen en de daarbij behorende namen. Ook de creatieve ontwikkeling is verweven met het dagelijks programma.

Taal- en schrijfontwikkeling
De taalontwikkeling wordt de hele dag door gestimuleerd, met de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden gesprekken plaats. Er wordt voorgelezen en verteld, er worden vraag- en antwoordspelletjes gedaan, gedichtjes geleerd, poppenkast en toneel gespeeld.

Woordenschatontwikkeling
LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van leerlingen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge leerlingen op een natuurlijke manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1 en 2. Leerkrachten bieden mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen aan om de woordenschat van alle leerlingen op een hoog niveau te brengen.

De basis voor rekenen
In de kring wordt aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen. In spelvorm komen begrippen als meer, minder, evenveel en de rangtelwoorden aan de orde. De getallenlijn en het montessorimateriaal worden hierbij gebruikt.

Leren organiseren
Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met materiaal ontwikkelt het  organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk overzien, werk afmaken en opruimen. Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes in sociale vaardigheden, beleefdheid en hygiëne leren de leerlingen zorg te dragen voor elkaar en voor hun omgeving.

Beweging
Iedere week worden bewegingslessen in de speelzaal gegeven waarvan een dag door een vakleerkracht, in de vorm van dans, spel of gym. De buurtsportcoaches verzorgen een aantal workshops per jaar voor de onderbouwgroepen. Daarnaast spelen de kleuters dagelijks buiten met groot en klein materiaal.

Expressie
De creatieve ontwikkeling komt in het dagelijks programma van deze groepen aan bod. Ook dit schooljaar draaien de onderbouwgroepen mee in het workshopcircuit.

Registratie
De leerlingen in groep 1 en 2 worden gevolgd door middel van een observatie- en registratiesysteem. Wij gaan uit van de verschillen in de ontwikkeling van leerlingen. We hebben een leerlingvolg-systeem ontwikkeld aan de hand van de leerlijnen.

De groepsleerkracht beoordeelt aan de hand van observaties of de doelen bereikt zijn en maakt daarbij gebruik van de volgende gegevens:

  • Observaties tijdens een les of tijdens vrij spel.
  • Antwoorden naar aanleiding van vragen van de leerkracht.
  • Observaties , bijvoorbeeld tijdens een groepsles.
  • De gemaakte werkjes.
  • Blokplannen en evaluaties en groepsoverzichten
    Twee maal per jaar beoordelen de leerkrachten de sociaal
    emotionele ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van het expertsysteem ZIEN! dat onderdeel uitmaakt van ParnasSys en de Succes!Spiegel.

ONDERWIJS IN DE MIDDEN- EN BOVENBOUW

 LEZEN/ TAAL GROEP 3
In groep 3 werken we met de methode Lijn 3. Lijn 3 biedt een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus. Ook de goede lezers krijgen instructie op hun eigen niveau. In Lijn 3 staat de letter centraal, niet een kapstokwoord. Hierdoor leren de leerlingen op een bewezen effectieve manier lezen. Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de leerlingen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de leerlingen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context. Lijn 3 biedt naast de spelling, taal en lezen ook schrijfonderwijs aan. De methode “Klinkers” besteedt veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Goed schrijven kun je immers alleen met een juiste schrijfhouding. De letters die de leerlingen leren lezen met Lijn 3, leren ze met “Klinkers” ook schrijven. Zo versterken ze beide vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen. Met Lijn 3 maken de leerlingen een reis langs 12 bushaltes. Dit zijn 12 wereldoriënterende thema’s waar ze van alles ontdekken over de wereld om hen heen.

Woordenschatontwikkeling
In groep 3 is veel tijd nodig voor het leren lezen en schrijven. Toch mag de woordenschatontwikkeling niet stil staan. LOGO groep 3 is hét hulpmiddel om de vaart erin te houden en de woordenschat van de leerlingen in groep 3 systematische verder uit te breiden: niet in aparte lesjes, maar geïntegreerd in de dagelijkse onderwijsactiviteiten. In groep 3 komen vaak al schoolse woorden aan bod en moeten abstracte woorden uitleg krijgen.We hebben de woorden geselecteerd uit frequentielijsten van veel voorkomende woorden in taalgebruik op school. De woorden en oefeningen zijn zo gekozen dat de leerkracht aan woordenschatuitbreiding (semantiseren en consolideren) in een jaar ruim 900 speciaal geselecteerde groep 3-woorden aan de orde kan laten komen.

Lezen
Met de methode Karakter leren de leerlingen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand. Met als resultaat… een klas vol enthousiaste lezers! Echt onderscheidend aan Karakter is differentiatie op vier niveaus. Voor de sterkste lezers is er een apart plusboek. Hierin worden ze uitgedaagd met leesdoelen op een hoger AVI-niveau en een verdieping op literatuureducatie.

Schrijven
Ondanks dat we steeds meer gebruik maken van computers en tablets, vinden wij het aanleren van een verzorgd en leesbaar handschrift van essentieel belang. Schrijven zorgt voor een betere ontwikkeling van de fijne motoriek. Ook leren we letters beter en sneller herkennen als we letters met de hand leren schrijven. In een doorgaande lijn wordt wekelijks aandacht besteed aan het aanleren van de schrijfletters tot uiteindelijk het eigen verzorgde handschrift.

Taal
Wij werken met de methode STAAL voor taal en spelling. In deze methode is veel aandacht voor woordenschatontwikkeling en verschillende creatieve werkvormen. Alle leerlijnen en kerndoelen van het taalonderwijs komen aan de orde. Onze leerlingen schrijven verhalen en gedichten, maken werkstukken en presentaties en stellen een krant samen. Voor de grammatica wordt naast de methode Staal, ook gebruik gemaakt van het montessorimateriaal. Voor het begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een methode, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen en toetsen op papier én op de computer of chromebook. Daarnaast worden andere materialen ingezet zoals de jeugdkrant Kidsweek, SamSam en National Geographic Junior.rdeel van het kosmisch onderwijs.

Engels
Vanaf groep 1 wordt gewerkt met de methode Take it Easy voor het leren van de Engelse taal. Take it Easy dompelt leerlingen onder in de Engelse taal. Met een lied of filmpje maken de leerlingen kennis met een thema. In de bovenbouw wordt het thema daarna verwerkt in verschillende opdrachten, waarin schrijf- luister- en spreekvaardigheid en woordenschat aan bod komen. Leerlingen vanaf groep 5 volgen een gezamenlijke instructie met interactieve opdrachten en  verwerken zelfstandige gedifferentieerde oefeningen digitaal.

Rekenen
De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door het combineren van de nieuwste versie van de methode Wereld In Getallen en de montessori rekenmaterialen ter ondersteuning. Deze materialen zijn in het begin concreet (bijvoorbeeld het gouden materiaal) en later schematisch (bijvoorbeeld het telraam). Wereld in Getallen 5 is een nieuwe rekendidactiek. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methodes verwerkt. Wereld in getallen combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.

Verkeer
Verkeerslessen in de bovenbouw worden naar aanleiding van situaties uit de praktijk groepsgericht gegeven. In de bovenbouw besteden we aandacht aan goed gedrag in het verkeer. In groep 7 wordt zowel een theoretisch als een praktisch verkeersexamen afgenomen.

Kosmisch Onderwijs
Alle groepen werken aan kosmisch onderwijs. Bij kosmisch onderwijs worden alle wereldoriëntatie vakken in samenhang behandeld. In de methode komen onderwerpen aan bod als: de oerknal, het heelal, continenten, hoe mensen zich kleden en wonen. We werken daarbij met de nieuwste versie van de methode Da Vinci. We maken ook gebruik van de lessen van de NTR School-TV, het aardrijkskunde materiaal van montessori en informatieve boeken uit de bibliotheek. In de bovenbouw wordt de menselijke beschaving als uitgangspunt gekozen voor de thema’s. Daarbij beginnen we bij de Egyptenaren en de prehistorie en eindigen we na 3 jaar in het heden. Het maken van werkstukken en presentaties is een onderdeel van het kosmisch onderwijs.

Expressie activiteiten.
Onder expressie verstaan we muzikale vorming, tekenen, handvaardigheid, en het spelen van toneelstukjes (drama). In de teken- en handvaardigheidslessen komen zoveel mogelijk verschillende technieken aan bod. De leerlingen werken wekelijks aan een creatieve opdracht. Soms is die opdracht geïnspireerd op het thema van kosmisch onderwijs. Verder wordt jaarlijks een project georganiseerd op het gebied van drama, literatuur, beeldende vorming en muziek. Het project wordt afgesloten met een spelletjesavond. Voor het geven van muziekonderwijs worden wij ook dit schooljaar weer begeleid door de Gooische Muziekschool. We werken daarbij aan een programma met leerlijnen, waarin verschillende muzieksoorten en instrumenten aan bod komen.

Twee keer per jaar wordt er een workshopcircuit aangeboden. Er komen dan 4 weken lang verschillende expressieactiviteiten aan bod, in een circuit van workshops die door leerkrachten en ouders worden gegeven.

Sport en beweging.
De leerlingen in de groepen 3 en 4 krijgen om de week een uur zwemles in het zwembad  De Meent (zie ook ‘gymnastiek en zwemmen’). Zij worden per bus van en naar het zwembad vervoerd. Daarnaast krijgen zij één keer per week gymnastiek van onze vakleerkracht in de gymzaal aan de Damwand. leerlingen nemen zelf zwemkleding, gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar de lessen. Vanaf groep 5 hebben de leerlingen drie keer per 2 weken gymles van de vakleerkracht. Alle onderdelen van spel en bewegen komen aan bod in de lessen. Jaarlijks wordt er vanuit Sportief Huizen door de buurtsportcoaches een aantal clinics georganiseerd, denk daarbij aan judo, freerunnen, knikkeren, touwtje springen, tennis en tafeltennis. Daarnaast doen verschillende teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi.