Eigentijdse lesmethoden

Eigentijdse lesmethoden

ONDERWIJS IN DE ONDERBOUW

Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod
Bij het onderwijs aan kleuters komen lichamelijke- en zintuiglijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van taal en muziek, het inzicht verwerven in hoeveelheden en getallen en het leren omgaan met elkaar aan bod.

Spelenderwijs leren
Jonge kinderen leren door te spelen, te ervaren en te “doen”. In de onderbouwgroepen is naast het montessorimateriaal ook bouwmateriaal te vinden en er worden regelmatig afwisselende themahoeken ingericht. Met behulp van het zintuiglijk montessorimateriaal kunnen de kinderen verschillen en overeenkomsten opmerken, leren ze begrippen en de daarbij behorende namen. Ook de creatieve ontwikkeling is verweven met het dagelijks programma.

Taal- en schrijfontwikkeling
De taalontwikkeling wordt de hele dag door gestimuleerd, met de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden gesprekken plaats. Er wordt voorgelezen en verteld, er worden vraag- en antwoordspelletjes gedaan, gedichtjes geleerd, poppenkast en toneel gespeeld.

De basis voor rekenen
In de kring wordt aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen. In spelvorm komen begrippen als meer, minder, evenveel en de rangtelwoorden aan de orde. De getallenlijn en het montessorimateriaal worden hierbij gebruikt.

Leren organiseren
Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met materiaal ontwikkelt het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, indelen, werk overzien, werk afmaken en opruimen. Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes in sociale vaardigheden, beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorg te dragen voor elkaar en voor hun omgeving.

Beweging
Iedere week worden bewegingslessen in de speelzaal gegeven waarvan een dag door een vakleerkracht, in de vorm van dans, spel of gym. De buurtsportcoaches (Vanuit de subsidie Huizen Sportief) verzorgen een aantal workshops per jaar voor de onderbouwgroepen. Daarnaast spelen de kleuters dagelijks buiten met groot en klein materiaal.

Expressie
De creatieve ontwikkeling komt in het dagelijks programma van deze groepen aan bod. Ook dit schooljaar draaien de onderbouwgroepen mee in het workshopcircuit.

ONDERWIJS IN DE MIDDEN- EN BOVENBOUW

Lezen/ taal groep 3
In groep 3 werken we met de nieuwe methode Lijn 3. Lijn 3 biedt een overzichtelijke differentiatie met instructie op drie niveaus. Ook de goede lezers krijgen instructie op hun eigen niveau. In Lijn 3 staat de letter centraal, niet een kapstokwoord. Hierdoor leren de kinderen op een bewezen effectieve manier lezen. Lijn 3 heeft aparte lessen voor spelling en woordenschat. In de spellinglessen worden de kinderen goed voorbereid op het spellingonderwijs vanaf groep 4. In de woordenschatlessen leren de kinderen nieuwe woorden binnen een betekenisvolle context.

Lijn 3 biedt naast de spelling, taal en lezen ook schrijfonderwijs aan. De methode “Klinkers” besteedt veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Goed schrijven kun je immers alleen met een juiste schrijfhouding. De letters die de kinderen leren lezen met Lijn 3, leren ze met “Klinkers” ook schrijven. Zo versterken ze beide vaardigheden. Bovendien komen de thema’s in beide methodes overeen.

Met Lijn 3 maken de kinderen een reis langs 12 bushaltes. Dit zijn 12 wereldoriënterende thema’s waar ze van alles ontdekken over de wereld om hen heen.

Lezen
Met de methode Karakter leren de kinderen niet alleen goed lezen, maar doen ze ook succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Iedere les weer! Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is. In Karakter gaan goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand. Met als resultaat… een klas vol enthousiaste lezers! Echt onderscheidend aan Karakter is differentiatie op vier niveaus. Voor de sterkste lezers is er een apart plusboek. Hierin worden ze uitgedaagd met leesdoelen op een hoger AVI-niveau en een verdieping op literatuureducatie.

Schrijven
Ondanks dat we steeds meer gebruik maken van computers en tablets, vinden wij het aanleren van een verzorgd en leesbaar handschrift van essentieel belang. Schrijven zorgt voor een betere ontwikkeling van de fijne motoriek. Ook leren we letters beter en sneller herkennen als we letters met de hand leren schrijven. In een doorgaande lijn wordt wekelijks aandacht besteed aan het aanleren van de schrijfletters tot uiteindelijk het eigen verzorgde handschrift.

Taal
Wij werken met de methode STAAL voor taal en spelling. In deze methode is veel aandacht voor woordenschatontwikkeling en verschillende creatieve werkvormen. Alle leerlijnen en kerndoelen van het taalonderwijs komen aan de orde. Onze leerlingen schrijven verhalen en gedichten, maken werkstukken en presentaties en stellen een krant samen. Voor de grammatica wordt naast de methode Staal, ook gebruik gemaakt van het montessorimateriaal.

Voor het begrijpend lezen gebruiken we vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een methode, met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van de actualiteit. Leerlingen maken oefeningen en toetsen op papier én op de computer of chromebook. Daarnaast worden andere materialen ingezet zoals de jeugdkrant Kidsweek, SamSam en National Geographic Junior.

Engels
Vanaf groep 1 wordt gewerkt met de methode Take it Easy voor het leren van de Engelse taal. Take it Easy dompelt kinderen onder in de Engelse taal. Met een lied of filmpje maken de kinderen kennis met een thema. In de bovenbouw wordt het thema daarna verwerkt in verschillende opdrachten, waarin schrijf- luister- en spreekvaardigheid en woordenschat aan bod komen. Kinderen werken in groep 7-8 aan een taalportfolio. In dit portfolio staan onder andere de ervaringen van de leerlingen en de toetsen.

Rekenen
De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door het combineren van de nieuwste versie van de methode Wereld In Getallen en de montessori rekenmaterialen ter ondersteuning. Deze materialen zijn in het begin concreet (bijvoorbeeld het gouden materiaal) en later schematisch (bijvoorbeeld het telraam).
Wereld in Getallen 5 is een nieuwe rekendidactiek. De ervaringen van leerkrachten, de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn in de methodes verwerkt. Wereld in getallen combineert de sterke elementen uit de traditionele en realistische rekendidactieken in één vorm: evenwichtig rekenen. De beste balans tussen oefenen en realiteit.

Verkeer
Verkeerslessen in de bovenbouw worden naar aanleiding van situaties uit de praktijk groepsgericht gegeven. We werken hierbij met lesmateriaal van Veilig Verkeer Nederland. In de bovenbouw besteden we aandacht aan goed gedrag in het verkeer. Ook worden praktische verkeersworkshops gegeven buiten het klaslokaal. In groep 7 wordt zowel een theoretisch als een praktisch verkeersexamen afgenomen.

Kosmisch Onderwijs
Alle groepen werken aan kosmisch onderwijs. Bij kosmisch onderwijs worden alle wereldoriëntatie vakken in samenhang behandeld. In de methode komen onderwerpen aan bod als: de oerknal, het heelal, continenten, hoe mensen zich kleden en wonen. We werken daarbij met de nieuwste versie van de methode Da Vinci. We maken ook gebruik van de lessen van de NTR School-TV, het aardrijkskunde materiaal van montessori en informatieve boeken uit de bibliotheek. In de bovenbouw wordt de menselijke beschaving als uitgangspunt gekozen voor de thema’s. Daarbij beginnen we bij de Egyptenaren en de prehistorie en eindigen we na 3 jaar in het heden. Het maken van werkstukken en presentaties is een onderdeel van het kosmisch onderwijs.

Expressie activiteiten.
Onder expressie verstaan we muzikale vorming, tekenen, handvaardigheid, en het spelen van toneelstukjes (drama). In de teken- en handvaardigheidslessen komen zoveel mogelijk verschillende technieken aan bod. De kinderen werken wekelijks aan een creatieve opdracht. Soms is die opdracht geïnspireerd op het thema van kosmisch onderwijs. Verder wordt jaarlijks een project georganiseerd op het gebied van drama, literatuur, beeldende vorming en muziek. Het project wordt afgesloten met een spelletjesavond.

Voor het geven van muziekonderwijs worden wij ook dit schooljaar weer begeleid door de Gooische Muziekschool. We werken daarbij aan een programma met leerlijnen, waarin verschillende muzieksoorten en instrumenten aan bod komen.

Twee keer per jaar wordt er een workshopcircuit aangeboden. Er komen dan 4 weken lang verschillende expressieactiviteiten aan bod, in een circuit van workshops die door leerkrachten en ouders worden gegeven.

Sport en beweging.
De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen om de week een uur zwemles in het zwembad  De Meent (zie ook ‘gymnastiek en zwemmen’). Zij worden per bus van en naar het zwembad vervoerd. Daarnaast krijgen zij één keer per week gymnastiek van onze vakleerkracht in de gymzaal aan de Damwand. Kinderen nemen zelf zwemkleding, gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee naar de lessen. Vanaf groep 5, 3 keer in 2 weken gymles van de vakleerkracht. Alle onderdelen van spel en bewegen komen aan bod in de lessen. Jaarlijks wordt er vanuit Sportief Huizen door de buurtsportcoaches een aantal clinics georganiseerd, denk daarbij aan judo, freerunnen, knikkeren, touwtje springen, tennis en tafeltennis. Daarnaast doen verschillende teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi.